GIS Center Logo

北天宮

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 199
地址: 嘉義縣朴子市新庄里10號
電話: 05-3693813
主祀神明: 玄天上帝
陪祀神明:
清水祖師
觀世音菩薩
創立起始年: 1821
創立年代參考文獻:

朴子市公所宗教資訊

建立沿革:

       本宮原名「上帝廟」奉祀主神為玄天上帝,據傳係於清乾隆年間,由名叫林清者自大陸入居本地時隨身攜金身供奉於其私宅,因神威顯化庇境佑民,住民頗信仰,故於清道光年間居民醵金創建上帝廟安奉朝拜,並合祀清水祖師及觀音佛祖。

  林清為充實廟裡油香,經招組十二人合份上帝會,年年以其會金收益積立,而建置香煙數甲,至林清死後,其私有財產亦獻給上帝公,庄民為感念其功德乃彫塑其祿位合祀廟裡永得香馨,此即所謂「清大哥」是也。

  迨清光緒十八年(民前二十年、西元一八九二年),廟宇破損,由信士吳堀、吳顯等發起樂捐,計募集約六百圓加以重修。民國二十二年,廟宇經久失修廢頹不堪,乃由當時上帝公會會首吳生枝主持撥出會金遷徙現址重建(廟宇按原址在今南側),更名「北天宮」。

  民國五十三年(歲次甲辰)遭逢一一八大地震棟楹傾損,再由當時里長吳生枝發起募集里民一萬餘元,加建磚株於左右輔助廟宇之堅固,並增建右旁廟廂。

  本宮原有上帝公會十二份財產,至光復後被放領四份,剩餘八份業已分給各有關會員自己耕收,而會份之名義繼續存在,廟務仍由八份人士選出委員負責辦理。

  民國七十四年十一月,政府補助新庄里建造社區活動中心,里長吳政雄乃乘機發動樂捐約六十三萬元,配合活動中心之興建在該樓上建造廟宇,歷時約一年於民國七十五年間大致完成(廟屋頂未蓋瓦),並舉行入火安座祭典,民國八十一年再由里長吳政雄發動樂捐約七十多萬元完成加蓋廟屋頂琉璃瓦,從此廟宇莊嚴廟貌巍峨瑞氣呈祥,神人共感欣慰。

 

註:摘錄於朴子市公所宗教資訊網

簡介與相關圖片:

北天宮外觀|蔣亞霖|2012/05/23|北天宮正殿|蔣亞霖|2012/05/23|北天宮正殿神尊|蔣亞霖|2012/05/23|

北天宮龍邊神龕|蔣亞霖|2012/05/23|

北天宮虎邊神龕(林清祿位)|蔣亞霖|2012/05/23|

 

祭祀活動:

農曆3/3玄天上帝聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 北天宮
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李金木
填表資料
填表人姓名: 蔣亞霖
填表日期: 2012-05-30 00:00
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源: 祖先攜來
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤: 無
運籤: 六十首