GIS Center Logo

振文書院

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 160
地址: 雲林縣西螺鎮廣福里興農西路6號
電話: 05-5862765
主祀神明: 五文昌帝君 文昌帝君 梓潼帝君 文衡帝君 孚佑帝君 朱衣帝君 綠衣帝君
陪祀神明:
孔子
制字先師
創立起始年: 1807
創立年代參考文獻:

1807年(相良吉哉,《台南州祠廟名鑑》,大通書局有限公司,1933。)

1812年(陳清誥、謝石城、張木桐,《台灣省雲林縣寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1972。)

未註明(林衡道,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974。)

未註明(林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。)

1812年(黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。)

1812年(程大學,《西螺鎮志》,雲林縣西螺鎮公所,2000。)

 

 

建立沿革:

清嘉慶2年地紳廖澄河建文昌祠於西螺街外,是時榛萊初闢,規模簡陋。廖氏會同振文社同仁鳩資撤新,於嘉慶17年興建,翌年告竣。崇祀五文昌帝君,並懸「百代文衡」榜額,同年孟夏再獻「千秋書祖」橫匾,顏曰「振文書院」。咸豐2年由張明德暨振文社同仁捐金補繕,並增設學堂詩社,於是賢俊薈萃,人文蔚起。 

清嘉慶3年地紳廖澄河建文昌祠於西螺街外,是時榛萊初闢,規模簡陋。廖氏會同振文社同仁鳩資撤新,於嘉慶17年興建,翌年告竣。崇祀五文昌帝君,並懸「百代文衡」榜額,同年孟夏再獻「千秋書祖」橫匾,顏曰「振文書院」。咸豐2年由張明德暨振文社同仁捐金補繕,並增設學堂詩社,於是賢俊薈萃,人文蔚起。

西螺振文書院原先為土磚造建築,於民國36年整修過,民國73年經內政部定為三級古蹟,於民國78年再度整修完成。

 

 

振文書院沿革碑
西螺(古稱螺陽)南端有文昌帝君祠,簡稱文祠,主其事者廖澄
河,建于清嘉慶二年歲次丁巳(西元一七九七年)是時榛萊初闢,規
模簡陋,廖氏遂會同振文社生員暨地方士紳,鳩資撤新,經始于嘉慶
十七年,閱一歲仲春而告成,崇祀五文昌帝君,題「百代文衡」榜額
,顏曰振文書院,謂振揚文教,扶植綱常也。同年孟夏,振文社同仁
再獻「千秋書祖」橫匾,咸豐二年,歷風兩之摧損,樑椽受朽蠹所侵
蝕,嗣由邑紳張明德暨振文社同仁,捐金補繕,增學堂、詩社,於是
賢俊薈萃,人文蔚起,光緒十八年,復因年久失修,有傾圮之虞,幸
賴振文社首事鍾嗚盛暨生員葉有聲會久同該社同仁,再行募建,楹确
煥然,堂廡式廓,雖仍舊址而規模宏敞,頓異曩時,光緒三十三年,
廖懷臣、廖漢棟復醵資重修,民國十年,又由廖學昆暨義孚社同仁倡
議整修,民國二十三年附設懿德堂,翌年由李錫禧發起油漆,東西廂
廡改建磚造,民國三十六年再經懿德堂同仁合力修葺,振文書院自建
立,修葺而恢拓于今,已百有九十餘年,倡導儒宗,嘉惠士林,其文
采風華,卓然有成,民國七十三年,蒙內政部列國家第三級古蹟,撥
款整修,而建築構造,悉遵古式,庶幾乎克紹前光矣,今工程先後,
爰將本院沿革,勒石以垂不朽。

 振文書院管理委員會立
 中華民國七十八年八月穀旦     八十叟 鍾淵木 書

 

簡介與相關圖片:

振文書院石碑

 

振文書院簡介

奉祀神明 (主神之外):

 

 

管理人希望我們上網看照片即可,拒絕入內拍神像之請求。

祭祀活動:

農曆9月初1-9日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 振文書院
寺廟性質: 其他
寺廟性質 (其他): 書院
教別: 儒
建別: 勸募
組織型態: 管理委員會
負責人: 李騰芳
建築與飾物
建築概況:

振文書院外觀

 

振文書院大門

 

古物與文物:

振文書院自紙亭

 

 

參考資料
參考書目:

陳清誥、謝石城、張木桐,《台灣省雲林縣寺廟文獻大觀》,文獻出版社,1972。

林衡道,《台灣寺廟大全》,青文出版社,1974。

林衡道,《台灣寺廟概覽》,台灣省文獻會,1978。

相良吉哉,《台南州祠廟名鑑》,大通書局有限公司,1933。

黃蘭櫻,《雲林縣寺廟文化專輯(上) 》雲林縣政府,1995。

程大學,《西螺鎮志》,雲林縣西螺鎮公所,2000。

填表資料
填表人姓名: 顏祁貞
填表日期: 2012-11-30 13:25
祭祀族群:
祭祀族群 (其他): 不限
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: