GIS Center Logo

慈聖殿

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座西向東
地址: 臺南市中西區國華街三段219號3樓
電話: 06-2597865
對主祀神明的稱呼: 蕭府大帝
創立起始年: 1838
創立年代參考文獻:
  • 道光18年( 1838 )(文史工作者田野調查,2011年7月)
  • ( 洪敏麟,《台南市市區史蹟調查報告書》,台灣省文獻會,1978 )
  • (《台灣地名辭書,台南市》, 台灣省文獻委員會,1999 )

 

建立沿革:

本廟建立於道光十八年仲春(西元一八三八年)係吾施家之祠廟也。

所祀蕭府大帝,原時供奉於寒舍,庇佑地方,靈顯異常,曾醫癒安平水師協鎮張母沈疴 ,因而酬神謝匾,以報神恩,吾先祖鑑於私宅供奉神靈,懸掛神匾,求神問卜信徒必定踵戶而至有感不便,乃以自資創建此廟,並購置對面家屋為廟產,於民國八十三年十月因政府拓寬道路,將此廟拆除,故由宗族諮商決定再原址重建三樓之房屋,並將蕭府大帝,遷奉於三樓,並以其廟產收入供祭祀之用,由吾族人員維持管理之責。

值茲重建之際特 石以為紀念。

「潯海」,施士旋第六代後裔

管理人     施性全   敬撰

簡介與相關圖片:

慈聖殿外貌

慈聖殿外貌

慈聖殿大殿

慈聖殿大殿神明

慈聖殿大殿神明

慈聖殿大殿神明

慈聖殿沿革

慈聖殿沿革碑

祭祀活動:

農曆五月十七日蕭府大帝聖誕

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 慈聖殿
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 私建
組織型態: 管理人
負責人: 施性全
建築與飾物
古物與文物:

慈聖殿道光十八年古匾

慈聖殿道光十八年古匾

填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-07-09 19:55
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: