GIS Center Logo

池朱李千歲廟

在地圖上檢視

基本資料
資料來源: 田野調查
座標定位方式: GPS 定位
坐向: 座東向西
地址: 臺南市中西區武德街26巷12號
電話: 06-2279727
對主祀神明的稱呼: 池朱李千歲
創立起始年: 1778
創立年代參考文獻:
  • 乾隆43年間( 1778 )(文史工作者田野調查,2011年8月)
建立沿革:

池朱李千歲廟又稱〝普濟宮〞,創建於清乾隆四十三年間,原址在大正町二丁目127番地,即現今中山路、民族路口的東亞樓餐廳前現址,民國五十五年(1966)因都市發展而遭拆除,遂遷往當時憲兵隊東南角,現武德街現址

在乾隆十七年(西元1752《重修台灣縣志》記載:『邑治東安坊有開山王廟,今圮.長興里有王公廟.俱偽時所建.茲查各坊里社廟,以王公大人稱者甚夥:東安坊則山川臺、坑仔底,西定坊則王宮港、草仔寮、海防署前,寧南坊則馬兵營、打石街 鎮北坊則普濟殿、三老爺宮、以及安平鎮、青鯤身、北線尾、喜櫥仔、永豐里、紅毛寮、中路、南潭等處,廟宇大小不一,概號曰代天府』.

上文所指坑仔底的王公大人廟即指普濟宮。

 

簡介與相關圖片:

池朱李千歲廟外觀

池朱李千歲廟外觀   謝奇峰拍攝2011.8.14

池朱李千歲廟三川門

池朱李千歲廟三川門   謝奇峰拍攝2011.8.14

池朱李千歲廟大殿

池朱李千歲廟大殿   謝奇峰拍攝2011.8.14

池朱李千歲廟拜殿

池朱李千歲廟拜殿    謝奇峰拍攝2011.8.14

池朱李千歲廟正殿神像

池朱李千歲廟正殿神像    謝奇峰拍攝2011.8.14

池朱李千歲廟簡介

池朱李千歲廟簡介   謝奇峰拍攝2011.8.14

祭祀活動:

農曆六月十八日為池府千歲祭典日

內政部寺廟登記資料
登記名稱: 池朱李千歲廟
寺廟性質: 民間寺廟
教別: 道
建別: 勸募
組織型態: 管理人
負責人: 莊安然
填表資料
填表人姓名: 謝奇峰
填表日期: 2011-08-16 19:45
祭祀族群:
分靈系統:
移民廟宇:
香火來源:
年例請神:
王爺選項:
籤詩
藥籤:
運籤: