GIS Center Logo

東隆宮正殿主神龕(周宗楊拍攝2011.07.14)

東隆宮正殿主神龕
分類欄位