GIS Center Logo

編號: 18020

名稱: 千佛寺

分類: 寺

省: 天津

行政區: 薊縣

郵遞區號: 310915

資料來源: 中國佛教寺院名錄

Name: Qianfosi

Type: monastery

Province1: Tianjin

Province2: Tianjin

Province3: Ji Xian


Data Source: China BGIS (Buddhist GIS) , edited by Jiang Wu (Univ of Arizona).
Based on Gui Weibing (ed.) Zhongguo Fojiao siyuan minglu (2006).
Edition version 1.1